Privacyverklaring

Busch Advocatenkantoor vindt de bescherming van uw privacy belangrijk

De van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens
worden gebruikt zoals beschreven in deze verklaring.

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze juridische diensten, het
beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van
contact en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële
administratie (het maken van  facturen). U kunt hierbij denken aan uw
naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De
hiervoor genoemde gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens.

Wij verzamelen ook gegevens van bezoekers van onze website. Denk
hierbij aan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam,
het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op onze website. Daarnaast optimaliseren wij
hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.

Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om onze
juridische diensten aan u te kunnen verlenen. Wij verwerken uw
persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

We zullen de verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken
als we een derde inschakelen voor de uitvoering van (delen van) haar
diensten, als we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht
zijn, indien dit noodzakelijk is in verband met een rechtszaak en/of
indien we dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen
rechten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nimmer aan derden voor
marketingdoeleinden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.

Busch Advocatenkantoor heeft passende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld
en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving.

Wij bewaren de gegevens voor de duur waartoe wij volgens de wet of de
beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij moeten
dossiers gedurende 5 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

U hebt als betrokkene het recht om:

 • informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • uw toestemming -om uw persoonsgegevens te verwerken- in te trekken;
 • recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet
  langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of
  wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten
  verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing
  zijn.
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval u
  van mening bent dat Busch Advocatenkantoor handelt in strijd met de
  geldende privacyregels. U kunt uw verzoeken richten aan mr. Esther
  Busch: esther@buschadvocatenkantoor.nl.

Contactformulier en reservering spreekuur

De gegevens die u invult op het contactformulier of ter reservering voor het spreekuur op de website van Busch Advocatenkantoor, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden respectievelijk te communiceren over de reservering. Uw gegevens worden een half jaar bewaard, tenzij u Busch Advocatenkantoor opdracht heeft gegeven om voor u werkzaamheden te verrichten. In die situatie geldt hetgeen hiervoor is gemeld over de bewaartermijn van dossiers.

Links

De website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met uw gegevens omgaan.
Wij raden u aan hiervoor het privacystatement – indien aanwezig – van
de website die u bezoekt te raadplegen.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Hiervoor hebben wij geen toestemming van u nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Wijzigingen

Busch Advocatenkantoor heeft het recht om dit privacyverklaring te
wijzigen. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website
te raadplegen.

Laatste wijziging: oktober 2023