Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Busch Advocatenkantoor is een eenmanszaak naar Nederlands rechten wordt gedreven door mr. E. Busch. De eenmanszaak voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan Busch Advocatenkantoor en aan personen die voor haar werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Busch Advocatenkantoor als uitsluitend aan haar gegeven. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 1. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever(s). Dit houdt in dat derden aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten kunnen ontlenen en dat de opdrachtgever verplicht is eventuele derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 1. Bij de uitvoering van een opdracht is Busch Advocatenkantoor gerechtigd om derden (waaronder deurwaarders, vertalers en accountants) in te schakelen. Busch Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van eventueel ingeschakelde derden.
 1. Busch Advocatenkantoor is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg
  met de opdrachtgever, namens de opdrachtgever, eventueel door derden
  bedongen beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te
  aanvaarden.
 1. Elke aansprakelijkheid van Busch Advocatenkantoor is beperkt tot het
  bedrag dat op grond van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt
  uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond
  van die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening
  van Busch Advocatenkantoor komt. Indien om welke reden dan ook geen
  uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere
  aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de
  uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte
  honorarium (exclusief btw en verschotten).
 1. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, in afwijking van het
  gestelde in artikel 6:89 BW, in elk geval twaalf maanden na nadat
  hij/zij een tekortkoming van mr. E. Busch heeft ontdekt of
  redelijkerwijs had kunnen ontdekken en heeft nagelaten een
  rechtsvordering bij de bevoegde rechter in te stellen.
 1. Een kopie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Busch
  Advocatenkantoor met inbegrip van het maximumbedrag waarvoor Busch
  Advocatenkantoor verzekerd is, alsmede het toepasselijke bedrag voor het
  eigen risico, zal op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever
  worden toegezonden.
 1. De tijd die wordt besteed aan de door Busch Advocatenkantoor ter
  uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden
  geadministreerd en in rekening gebracht onder vermelding van zaaknaam,
  datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 5
  minuten per verrichting.
 1. In geval van gefinancierde rechtshulp zal de door Busch
  Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde
  urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor rekening van de opdrachtgever blijven:

 • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage:
 • de (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierecht,
  kosten van derden en andere rechtstreeks aan Busch Advocatenkantoor in
  rekening gebrachte kosten;
 • de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de wederpartij.

Busch Advocatenkantoor brengt ter zake van de eigen bijdrage en
verschotten een voorschot in rekening. De eigen bijdrage dient voldaan
te zijn, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen, tenzij anders
overeengekomen.

 1. Bij zaken die niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden
  uitgevoerd, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de
  gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, tenzij
  anders wordt overeengekomen. Naast het verschuldigde honorarium zullen
  de opdrachtgever de betaalde onkosten (bijvoorbeeld griffierecht en
  gemeentelijke leges) in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen
  met betrekking tot honorarium en verschotten zijn exclusief btw.
 1. Busch Advocatenkantoor kan op elk moment een voorschot van de
  opdrachtgever vragen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
  en verschotten. Een dergelijk voorschot zal met de eerstvolgende
  declaratie verrekend worden, waarbij Busch Advocatenkantoor bevoegd is
  om het voorschot met de overige niet betaalde declaratie(s) in de
  betrokken zaak of andere zaken te verrekenen
 1. Busch Advocatenkantoor hanteert een betalingstermijn van veertien
  dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van
  tijdige betaling is Busch Advocatenkantoor zonder nadere
  ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  Als na een eerste aanmaning volledige betaling alsnog achterwege
  blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
  Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom exclusief btw.
 1. Busch Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om werkzaamheden
  op te schorten als de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn
  betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan. In dat geval is
  Busch Advocatenkantoor niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk
  uit het opschorten of beëindigen van de werkzaamheden voortvloeit. De
  opschorting van de werkzaamheden zal schriftelijk worden aangekondigd.
 1. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de
  volledige betaling van de declaratie, ook als een ander dan de
  opdrachtgever heeft toegezegd de betaling van deze declaratie voor zijn
  of haar rekening te nemen. Busch Advocatenkantoor is voorts gerechtigd
  om haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen
  met gelden die Busch Advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever
  onder zich heeft, ook voor zover deze gelden onder beheer staan van de
  Stichting Beheer Derdengelden Alcmaria Advocaten of andere derden.
 1. Busch Advocatenkantoor verplicht zich om derden die gelden aan de
  opdrachtgever dienen te betalen, dit rechtstreeks aan de opdrachtgever
  te doen betalen. Busch Advocatenkantoor kan geen derdengelden ontvangen,
  omdat er geen stichting derdengelden aanwezig is.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Busch Advocatenkantoor en haar
  opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele
  geschillen treedt de klachten- en geschillenregeling in werking. Indien
  dit niet tot een oplossing van het geschil leidt, dan wordt het geschil
  bij uitsluiting van andere rechtbanken, voorgelegd aan de bevoegde
  rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie te Alkmaar.
 2. Mr. E. Busch heeft ingeval zij onverhoopt uitvalt een
  waarnemingsovereenkomst gesloten met mr. E.B. Warmerdam-Wolfs van
  Advocatenkantoor Warmerdam te Alkmaar. Voor zover Warmerdam-Wolfs de
  belangen van de wederpartij van opdrachtgever behartigt, zal er in
  samenspraak met mr. Busch en/of mr. Warmerdam een andere waarnemer
  worden gezocht.

Plan uw afspraak

Plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in via de online agenda: